1 ზოგადი ინფორმაცია

 1. პროექტში „მონაწილეობითი ბიუჯეტიდან მის განხორციელებამდე — პარტიციპატიის ლიდერი“, კონკურსს — „მონაწილეობის ლიდერები“, აცხადებს პოლონური არასამთავრობო ორგანიზაცია „სხვა სივრცე“, რომელიც ხორციელდება და დაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამის – „დემოკრატიის განვითარების მხარდაჭერა — 2016“-ის ფარგლებში.
 1. პარტნიორები არიან DF Watch, ა(ა)იპ „ერთიანი კავკასია“ და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის  ეროვნული ასოციაცია (NALAG).
 2. კონკურსის მიზანია — მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისთვის ხელის შეწყობა და ქართველი ჟურნალისტების მონაწილეობით დემოკრატიასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართ ინტერესის ზრდა.

 

 

 • 2 კონკურსის წესები

 

 1. საკონკურსო ნამუშევარი უნდა იყოს ნაბეჭდი, რადიო ან სატელევიზიო მასალა, რომელიც გამოქვეყნდა 2016 წ. 27 ივნისიდან 31 აგვისტომდე საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საინფორმაციო გამოცემაში (გაზეთი, ონლაინ-გამოცემა, რადიო, ტელევიზია, და ა. შ.) კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.
 2. საკონკურსო ნამუშევრის საგანი დაკავშირებული უნდა იყოს მონაწილეობით ბიუჯეტირებასთან, შესაძლოა უფრო ფართო მონაწილეობითი დემოკრატიის კონტექსტთანაც.
 3. საკონკურსო ნამუშევარი უნდა იყოს გამოქვეყნებული ინგლისურ, რუსულ ან ქართულ ენაზე. მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ თავისი ნამუშევრის  თარგმანი ერთ-ერთ ზემოაღნიშნულ ენაზე იმ შემთხვევაში, თუ ნამუშევარი თავდაპირველად გამოქვეყნდა აზერბაიჯანულ, აფხაზურ, ოსურ ან სომხურ ენაზე.
 4. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საინფორმაციო გამოცემას.
 5. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ჟურნალისტებს თექვსმეტი წლიდან ზემოთ. მონაწილე უნდა იყოს ან საქართველოს მოქალაქე, ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
 6. თავდაპირველი ნამუშევარი ან ბმული უნდა გაიგზავნოს მისამართზე konkurs@onecaucasus.org არაუგვიანეს 2016 წ. 31 აგვისტოსა დამატებით ინფორმაციასთან ერთად (სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და ადგილი, მოქალაქეობა, დამსაქმებელი, საკონტაქტო ინფორმაცია).
 7. კონკურსში ნამუშევრის წარდგენა გულისხმობს:
  1. კონკურსის წესების მიღებას;
  2. პირადი მონაცემების დამუშავებისა და ამ მონაცემების პარტნიორებისათვის მიწოდების თანხმობას;
  3. ნამუშევრის DF Watch-ისა და პროექტის გვერდებზე გამოქვეყნების თანხმობას.

 

 

 • 3 დაჯილდოება

 

 1. სამი ფინალისტი შეირჩევა სამკაციანი ჟიურის მიერ, რომელიც შედგებიან DF Watch-ის, ორგანიზაცია „ერთიანი კავკასიისა“ და NALA-ს წარმომადგენლები. გამარჯვებული შეირჩევა ამ სამ ფინალისტს შორის.
 1. გამარჯვებული ნამუშევარი შეირჩევა ჟიურის მიერ მომდევნო კრიტერიუმების საფუძველზე:
  1. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების თემისთვის აქტუალობა
  2. მონაწილეობითი დემოკრატიის უფრო ფართო კონტექსტისთვის აქტუალობა;
  3. სიცხადე და ინოვაციურობა;
  4. ენობრივი სისწორე.
 2. კონკურსის შედეგი გამოცხადდება 2016 წ. 9 სექტემბერს თბილისში მიმდინარე დებატის — „რატომ გვჭირდება მონაწილეობა? როგორ და რატომ უნდა წარმოვიდგინოთ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება საქართველოში?“ დროს.
 3. ოფიციალური შედეგების გამოცხადების დროს ფინალისტთა არდასწრების შემთხვევაში, ეცნობებიათ ელექტრონული ფოსტით.
 4. გამარჯვებული პირი მთავარ პრიზს მიიღებს ვარშავაში ხუთდღიანი ექსკურსიის სახით. ექსკურსიის დროს ჩატარდება კონფერენცია „მონაწილეობის კულტურა“ სასწავლო ვიზიტთან ერთად 2016 წ. 17–25 ნოემბერს. თარიღის და ვიზიტის პროგრამის ზუსტი დეტალები გამოცხადდება 2016 წლის სექტემბრის დასასრულს.
 5. სამი ფინალისტის ნამუშევრები გამოქვეყნდება ინგლისურ ენაზე DF Watch-ისა და პროექტის საიტებზე.

 

 

 • 4 დასკვნითი დებულებები

 

 1. კონკურსის წესები ხელმისაწვდომია DF Watch-ის ვებგვერდზე ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენაზე.
 2. კონკურსის ორგანიზატორი ამ წესების შეცვლის უფლებას იტოვებს.
 3. კონკურსის ორგანიზატორი ამ კონკურსის გაუქმების უფლებას იტოვებს.
 4. კონკურსის ორგანიზატორი გადაწყვეტილებას იღებს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც არ ვრცელდება ზემოხსენებული წესები.

 

Регламент конкурса для журналистов «Лидеры участия»

 

 

 • 1 Основная информация

 

 1. Конкурс организован Фондом «Другое пространство» (г. Варшава) в рамках проекта «От бюджета к действию — лидеры участия». Проект реализован в рамках конкурса Фонда Международной Солидарности “Поддержка демократии 2016”, который финансирован с помощью польской программы сотрудничества в области развития Министерства Иностранных Дел Польши.
 2. Партнёрами конкурса являются DF Watch, организация «Единый Кавказ» и Народное объедение местных органов властей Грузии (NALA) в Тбилиси.
 3. Целью конкурса является продвижение совместного бюджетирования и повышение интереса грузинских журналистов к проблемам, связанным с представительной демократией.

 

 

 • 2 Правила конкурса

 

 1. Конкурсная работа должна быть журналистским письменным, радио- или теле- материалом, который должен быть опубликован в период с 27 июня по 31 августа 2016 года в средствах массовой информации (газета, интернет-издание, радио, телевидение, и т. д.), зарегистрированных на территории Грузии.
 2. Тема конкурсной работы должна быть связана с темой гражданского бюджета (бюджета участия) в Грузии, а также, в более широком контексте, с темой представительной демократии.
 3. Конкурсная работа должна быть опубликована на одном из трёх языков: английском, грузинском или русском. Участники конкурса могут представить письменный перевод своей конкурсной работы на один из вышеуказанных языков в случае, если она была первоначально опубликована на абхазском, азербайджанском, армянском или осетинском.
 4. Блоги и другие публикации, которые не относятся к СМИ зарегистрированным на территории Грузии, не являются платформами, публикация на которых позволяет на участие в конкурсе.
 5. В конкурсе могут участвовать журналисты в возрасте с шестнадцати лет. Они должны либо являться гражданами Грузии, либо постоянно проживать на территории Грузии.
 6. Оригинал работы или ссылку на работу вместе с информацией об авторе (имя, фамилия, дата и место рождения, гражданство, место работы, контактная информация) необходимо направить по адресу konkurs@onecaucasus.org не позднее 31 августа 2016 г.
 7. Подача работы на конкурс означает:
  1. принятие правил конкурса;
  2. согласие на обработку личных данных для конкурса и разрешение на предоставление этих данных партнёрам;
  3. согласие на размещение конкурсной работы на сайтах Фонда «Другое пространство» и DF Watch.

 

 

 • 3 Награждение

 

 1. Жюри, состоящие из трёх представителей – DF Watch, организации «Единый Кавказ» и NALA выберёт трёх финалистов. Победитель будет выбран из числа трёх финалистов.
 2. Выигрышная работа будет выбрана жюри на основе следующих критериев:
  1. Актуальность связанная с темой гражданского бюджета;
  2. Актуальность в более широком контексте представительной демократии;
  3. Чёткость и новаторство;
  4. Лингвистическая корректность.
 3. Результат конкурса будет объявлен 9 сентября 2016 года во время конференции под рабочим названием «Зачем нам нужно участие? Как и почему мы должны ввести гражданский бюджет в Грузии?», которая пройдёт в Тбилиси.
 4. В случае отсутствия финалистов во время официального оглашения результатов, они будут уведомлены по электронной почте.
 5. Победитель конкурса получит главный приз в виде пятидневной поездки в Варшаву     на конференцию «Культура участия» совместно с ознакомительным визитом, который состоится 17–24 ноября 2016 г. Точные детали о сроках и программе визита будут объявлены к концу сентября 2016 года.
 6. Конкурсные работы трёх финалистов будут опубликованы на английском языке на сайте DF Watch и на сайте проекта.

 

 

 • 4 Заключительные положения

 

 1. Данные правила доступны на сайте DF Watch на английском, грузинском и русском языках.
 2. Организатор данного конкурса оставляет за собой право изменять данные правила.
 3. Организатор данного конкурса оставляет за собой право отменить конкурс.
 4. Организатор принимает окончательное решение в случаях, не предусмотренных настоящими правилами.

 

 

Rules of the contest for journalists ‘Leaders of Participation’

 

 

 • 1 General information

 

 1. The contest is organised by the Other Space Foundation in Warsaw within the framework of the project ‘From the budget to the action — leaders of participation’, which is co-financed by the programme ‘Support for Democracy’ financed by the Polish development cooperation programme of the Ministry of Foreign Affairs of Poland.
 2. The partners of the contest are DF Watch, One Caucasus Organisation, and the National Association of Local Authorities of Georgia (NALA) in Tbilisi.
 3. The aim of the contest is to promote participatory budgets and increasing the interest of Georgian journalists about issues related to participatory democracy.

 

 

 • 2 Rules of the contest

 

 1. A work eligible for the context is a written, radio, or TV journalistic material which was published between 27 June and 31 August 2016 by a news outlet (newspaper, online edition, radio, TV, etc.) registered in Georgia.
 2. The subject of the work participating in the context must be related to the theme of participatory budgets in Georgia, possibly in the broader context of participatory democracy.
 3. The work must be published in one of the three languages: English, Georgian, and Russian. Participants can submit a translation of their work to one of these three languages in case it was originally published in Abkhaz, Armenian, Azerbaijani, or Ossetian.
 4. Blogs and other publications which are not related to media outlets registered in Georgia are not platforms where the work can be published in order to be submitted for the competition.
 5. Journalists at age sixteen or higher can participate in the context. They need to be either citizens of Georgia or they need to be foreign citizens permanently residing in the territory of Georgia.
 6. The original work or a link to the work along with information about the author (name, surname, date and place of birth, citizenship, employer, contact information) should be sent to the address konkurs@onecaucasus.org no later than 31 August 2016.
 7. Submitting a work to the contest implies:
  1. accepting the rules of the contest;
  2. consent to process the personal data for the sake of the contest and to make this information available to partners;
  3. consent to place the work on the websites of the Other Space Foundation and DF Watch.

 

 

 • 3 Prize

 

 1. Three finalists will be selected by the three-person jury consisting of representatives of DF Watch, One Caucasus Organisation, and NALA. The winner will be selected from among the three finalists.
 2. The winning work will be selected by the jury based on the following criteria:
  1. Relevancy to the topic of participatory budgets;
  2. Relevancy to the broader context of participatory democracy;
  3. Clarity and innovativeness;
  4. Correct grammar and spelling.
 3. The result of the contest will be announced on 9 September 2016 during the debate ‘Why do we need participation? How and why should we introduce participatory budgets in Georgia?’ to be held in Tbilisi.
 4. In the case of absence of the finalists during the official announcement of the results, they will be notified by email.
 5. The winner will receive the main prize in the form of a five-day trip to Warsaw to participate in the conference ‘The Culture of Participation’ together with a study visit, which will be held on 17–24 November 2016. Exact details on the date and programme of the visit will be announced towards the end of September 2016.
 6. The works of the three finalists will be published in English on the websites of DF Watch and the project itself.

 

 

 • 4 Final provisions

 

 1. These rules are available on the website of DF Watch in English, Georgian, and Russian.
 2. The organiser of this contest reserves the right to change these rules.
 3. The organiser of this contest reserves the right to cancel the contest.
 4. The organiser decides on cases not covered by these regulations.